­­­Medezeggenschapsraad (MR), 2020-2021

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Kindcentrum Holk maakt deel uit van de Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang & Onderwijs. Deze stichting omvat 13 Kindcentra in en rondom de gemeenten Nijkerk. Binnen deze stichting is de medezeggenschap geregeld door middel van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden aangelegenheden besproken die voor alle scholen van de stichting gelden. De GMR legt via een eigen jaarverslag verantwoording af van haar werkzaamheden.

Betrokkenheid schoolbeleid

Over verschillende onderwerpen overlegt de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Bevorderen openheid

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Reglement

Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad.

Samenstelling en contact

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen, te weten 3 leerkrachten en 3 ouders die voor 3 jaar gekozen zijn. De medezeggenschapsraad vergadert ± 6 keer per jaar. U kunt de MR bereiken via mr.hk@pcogv.nl of door hen persoonlijk aan te spreken.

De MR van Kindcentrum Holk bestaat uit de leerkrachten:

  • Mirjam van Dijk (lid GMR)
  • Daan Hoksbergen
  • Rianne van Keulen

 

De ouders:

  • Marieke Heijmans
  • Kristel Muller (Secretaris)
  • Dagmar Klaassen (Voorzitter).

 

Van links naar rechts: Marieke Heijmans, Kristel Muller, Rianne van Keulen, Dagmar Klaassen, Daan Hoksbergen, Mirjam van Dijk.

 

Input van ouders is heel belangrijk en waardevol voor de MR! Heeft u een tip, bespreekpunt of idee, laat het weten. U kunt dit schriftelijk doen, maar wij stellen het ook erg op prijs als u persoonlijk contact met ons opneemt. E-mail: mr.hk@pcogv.nl.